20080630

telephone the poles, stapled. [1]

1 kommentar:

autho unknowd sa...

1. Fun witha staplegun.